Các thiết đặt khác

Các thiết đặt khác

Kết nối thời gian chờ】Thời gian chờ kết nối 5‐60 giây có thể được đặt

Thời gian lưu giữnhật ký 】Nó có một tháng, hai tháng, ba tháng, sáu tháng bốn tùy chọn, nhật ký CMS trong khoảng thời gian nhất định không thể bị xóa.

Định dạng chụp】Nó đề cập đến định dạng hình ảnh được chụp CMS, định dạng chụp: JPG và BMP có sẵn

Đường dẫn chụp ảnh】 Nó đề cập đến đường dẫn lưu chụp CMS

Khởi động hệthốngtựđộng chạychươngtrình】Khi khởi động Windows, nó sẽ tự động tải lên phần mềm giám sát. Nếu bạn không chọn, nó sẽ không bắt đầu.

Số màn hình đơn】)Nó có thể đặt số lượng màn hình đơn tối đa: 16 hình ảnh, 25 hình ảnh, 36 hình ảnh (cần t estart phần mềm để làm việc)

【 Chếđộ hiển thị】Drect Draw có nghĩa là kết xuất đồ họa, Drect 3D có nghĩa là kết xuất 3D.

Mật khẩu】 Bạn có thể đặt mật khẩu mặc định khi thêm thiết bị.

Lưu 】Sửađổi các tham số, sau đó nhấp vào nút “lưu”, do đó có thể có hiệu lực

【 Xuấttham số 】 Xuất tất cả các tham số đã đặt từ CMS (sao lưu tất cả các tham số cấu hình)

Nhập tham số】nhập tất cả các tham số cài đặt đã xuất sang CMS khác, khôi phục tất cả các tham số cấu hình (phiên bản của hai CMS phải giữ nguyên, nếu không nó có thể xảy ra ngoại lệ.)

【 Xâydựng lại chỉ mục video 】Xóa tệp chỉ mục cơ sở dữ liệu video, xây dựng lại tệp chỉ mục cơ sở dữ liệu video.