Category: Hướng dẫn sử dụng CMS PC

Quản lý hồ sơ

kế hoạch ghi lại Trong thanh tab để chọn “cài đặt”– “quản lý bản ghi”—”Bật kế hoạch ghi”, như trong phần trên: SUN – SAT có nghĩa là một tuần, dựa trên số ngày; 0 – 23 có nghĩa là một ngày, dựa trên đơn vị nửa giờ. 【Bật kế hoạch ghi 】 Chọn kênh,sau […]

Quản lý người dùng

Người dùng quản trị viên mặc định của thiết bị là quản trị viên, mật khẩu trống. Sau khi đăng nhập bởi quản trị viên, anh ta có thể thêm người dùng, xóa người dùng và đặt người dùng sự cho phép. Quyền của người dùng có ba loại: quản trị viên, người dùng, khách. […]

Nhật ký

Loại nhật ký: 【 Tấtcả nhật ký】 Ghi lại tất cả thông tin của hệ thống 【 Nhậtký hệ thống】 Ghi lại thông tin đăng nhập, thoát và cấu hình người dùng của người dùng, v.v. 【Nhật ký hoạt động】 Ghi lại tất cả thông tin hoạt động từ người dùng 【Nhật ký Alar】 Ghi […]

Các thiết đặt khác

【Kết nối thời gian chờ】Thời gian chờ kết nối 5‐60 giây có thể được đặt 【Thời gian lưu giữnhật ký 】Nó có một tháng, hai tháng, ba tháng, sáu tháng bốn tùy chọn, nhật ký CMS trong khoảng thời gian nhất định không thể bị xóa. 【Định dạng chụp】Nó đề cập đến định dạng hình […]