Nhật ký

Nhật ký

Loại nhật ký:

【 Tấtcả nhật ký】 Ghi lại tất cả thông tin của hệ thống

【 Nhậtký hệ thống】 Ghi lại thông tin đăng nhập, thoát và cấu hình người dùng của người dùng, v.v.

【Nhật ký hoạt động】 Ghi lại tất cả thông tin hoạt động từ người dùng

【Nhật ký Alar】 Ghi thông tin cảnh báo thiết bị

thời gian lưu giữ nhật ký

Bước 1: Trong thanh tab, chọn “Cài đặt” ‐‐ “Cài đặt khác”

Bước 2: Chọn thời gian lưu giữ nhật ký, một tháng, hai tháng, ba tháng, sáu tháng tùy chọn và nhấp vào nút “lưu”.

truy vấn nhật ký

Bước 1: Chọn loại nhật ký và loại nhật ký phụ

Bước 2: Chọn thiết bị để xem nhật ký, mặc định là tất cả các thiết bị

Chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của nhật ký truy vấn và nhấp vào nút “tìm kiếm”

sao lưu nhật ký

Bước 1: Chọn loại nhật ký và loại nhật ký phụ

Bước 2: Chọn thiết bị để xem nhật ký, mặc định là tất cả các thiết bị

Bước 3: Chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của nhật ký truy vấn và nhấp vào nút “tìm kiếm”

Bước 4: Nhấp vào nút “xuất” và chọn đường dẫn sao lưu

ghi:

1. Khi nhật sao lưu, trước tiên bạn phải tìm kiếm nhật ký, sau đó sao lưu.

2. Định dạng nhật xuất định dạng Excel.

3. Mỗi bảng excel chỉ có thể lưu 5000 phần nhật ký, nếu số lượng vượt quá 5000, nhật ký bên trái sẽ tạo thành một bảng excel khác, v.v.