Quản lý người dùng

Người dùng quản trị viên mặc định của thiết bị là quản trị viên, mật khẩu trống. Sau khi đăng nhập bởi quản trị viên, anh ta có thể thêm người dùng, xóa người dùng và đặt người dùng

sự cho phép. Quyền của người dùng có ba loại: quản trị viên, người dùng, khách.

Quyền quản trị: có thể thực hiện quản lý thiết bị, quản lý người dùng, giám sát video, phát lại bản ghi, Cài đặt bản đồ, truy vấn nhật ký, chuyển đổi người dùng và thoát khỏi máy khách;

Quyền của người dùng: có thể thực hiện giám sát video, phát lại video, cài đặt bản đồ, chế độ xem nhật ký, chuyển đổi người dùng và sửa đổi mật khẩu.

Quyền của khách: có thể thực hiện giám sát video, chuyển đổi người dùng và sửa đổi mật khẩu.

Thêm người dùng

Bước 1: Sau khi đăng nhập bằng quyền quản trị viên, chọn “Cài đặt” trong thanh TAB ‐‐ “quản lý người dùng”

Bước 2: Nhấp vào nút “thêm”, nhập tên người dùng, mật khẩu và chọn quyền người dùng

Bước 3: Nhấp vào nút “lưu”, người dùng đã thêm thành công

xóa người dùng

Bước 1: Sau khi đăng nhập bằng quyền quản trị viên, chọn “Cài đặt” trong thanh TAB ‐‐ “quản lý người dùng”

Bước 2: Chọn xóa người dùng và nhấp vào nút “xóa”

sửa đổi quyền của người dùng

Bước 1: Sau khi đăng nhập bằng quyền quản trị viên, chọn “Cài đặt” trong thanh TAB ‐‐ “quản lý người dùng”

Bước 2: Chọn người dùng và nhấp vào nút “chỉnh sửa”

Bước 3: Chọn quyền của người dùng và nhấp vào nút “lưu”