Xem máy ảnh

Sau khi thêm máy ảnh trong vài giây, đợi máy ảnh tự động kết nối với máy ảnh, nhắc mô tả trực tuyến để xem video máy ảnh, nhấp vào máy ảnh hiển thị trực tuyến để vào giao diện trực tiếp của máy ảnh.

Mô tả trạng thái máy ảnh:

Đang kết nối: Tại thời điểm này, máy ảnh đang thiết lập kết nối với camera mạng. Theo các mạng khác nhau, thời gian kết nối là khác nhau.

Trực tuyến: Trạng thái này cho biết thiết bị được kết nối đúng; bấm để xem video;

Chưa kết nối: Trạng thái này cho biết thiết bị gián tuyến

Lỗi mật khẩu: Trạng thái này cho biết mật khẩu đăng nhập máy ảnh sai. Nhấp vào máy ảnh ở trạng thái này sẽ bật lên hộp thoại Thay đổi Mật khẩu.